Υποέργα

Το Έργο αναλύεται σε (6) επιμέρους Υποέργα τα οποία με την σειρά τους αποτελούν διακριτικά τμήματα και τα οποία στο σύνολο τους διαμορφώνουν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της εγκεκριμένης Πράξης

  • Υποέργο 1: Διερεύνηση αναγκών – προτεραιοτήτων των μονάδων ΠΦΥ του Δήμου Θεσσαλονίκης
  • Υποέργο 2: Πρότυπα ποιότητας
  • Υποέργο 3: Κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας των μονάδων ΠΦΥ του Δήμου Θεσσαλονίκης 
  • Υποέργο 4: Πιλοτική εφαρμογή
  • Υποέργο 5: Προβολή και Δημοσιότητα του Έργου
  • Υποέργο 6: Διοίκηση και διαχείριση του Έργου

 

 

bursa escorts görükle bayan escort
bursa escort görükle escort