Αντικείμενο

Το αντικείμενο του έργου

Το βασικό αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη προτύπων πιστοποίησης ποιότητας Α’ Βάθμιας περίθαλψης στις δομές ΠΦΥ του Δήμου Θεσσαλονίκης, το Δημοτικό Ιατρείο και το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» καθώς επίσης και των διαδικασιών δικτύωσης των παραπάνω δομών με τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Με τη συγκεκριμένη Πράξη, αναπτύχθηκαν πρότυπα που έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογής, καλύπτοντας τις κλινικές υπηρεσίες και τις διαχειριστικές , τις διοικητικές και άλλες σχετικές υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Η ανάπτυξη αυτών των προτύπων υλοποιήθηκε μετά από έρευνα αναγκών  στις μονάδες Π.Φ.Υ . του Δήμου αξιοποιώντας δευτερογενή και πρωτογενή στοιχεία με εφαρμογή σχετικών εργαλείων, όπως ερωτηματολόγια, συναντήσεις εργασίας και συνεντεύξεις. Στην ερεύνα συμμετείχε το προσωπικό των ομάδων αλλά και εξυπηρετούμενοι  πολίτες.

Τα πρότυπα ποιότητας στη συνέχεια θα πιστοποιηθούν μέσω συστήματος το οποίο θα αξιολογήσει την πιλοτική εφαρμογή στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου σε πραγματικές συνθήκες.

Πριν όμως ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης, θα γίνει η εκπόνηση πρακτικού οδηγού εφαρμογής βασιζόμενου στα παραχθέντα πρότυπα ποιότητας αλλά και η κατάρτιση   του προσωπικού υγείας τόσο του διοικητικού όσο και του λοιπού προσωπικού που εμπλέκεται στις προαναφερόμενες ΠΦΥ.

bursa escorts görükle bayan escort
bursa escort görükle escort