Αξιολόγηση πιλοτικής εφαρμογής

Η αξιολόγηση θα γίνει μετά τη λήξη της πιλοτικής εφαρμογής.